TEKISINKÖ TESTAMENTIN?

Testamentin tekeminen on monelle kaukainen ajatus. Se mielletään lähinnä hyvin iäkkäiden ihmisten asiaksi. Toisaalta voidaan ajatella, ettei testamenttia tarvitse tehdä, koska perintö menee kuitenkin lain mukaan perillisille. Muutama seikka on kuitenkin hyvä pitää mielessä.

Testamentin laatimisella voidaan vaikuttaa moniin asioihin. Sillä voidaan esimerkiksi määrätä tietyn omaisuuden menemisestä haluamalleen taholle, poistaa testamentinsaajien aviopuolisoiden oikeus perintöön sekä saavuttaa huomattavia veroetuja. Erityisen tärkeää on se, että testamentilla voidaan jo etukäteen vaikuttaa tulevaan perinnönjakoon ja näin välttää mahdolliset perintöriidat perillisten välillä. Mikäli testamenttia ei ole, omaisuutta voi pahimmassa tapauksessa siirtyä kokonaan toiselle suvulle esimerkiksi lapsen avioero-osituksen seurauksena.

Testamentin voi tehdä yksin tai yhdessä avio- tai avopuolison kanssa. Testamentilla on mahdollisuus luovuttaa omaisuuden omistus-, hallinta- tai käyttöoikeus testamentinsaajalle. Erilaisten omistus- ja hallintamuotojen valinnassa etenkin veroseuraamuksilla on keskeinen asema, mutta verohyötyjä ei tule ylikorostaa tosiasiallisten tarpeiden ja olosuhteiden kustannuksella. Usein testamentilla halutaan turvata lesken taloudellinen asema puolison kuollessa. Testamentilla voidaan myös ”palkita” testamentilla testamentintekijälle läheisiä ihmisiä.

Käytännössä erilaisia testamentin perusmalleja pyritään usein hyödyntämään sellaisenaan. Lähtökohtana onnistuneen testamentin laatimisessa pitäisi kuitenkin aina olla se, että testamentti tehdään testamenttaajan yksilölliset lähtökohdat ja tarpeet huomioiden yhdessä asiantuntijan kanssa.  Testamentin laadinnassa tulee ottaa huomioon esimerkiksi avioehtosopimuksen vaikutus testamenttiin ja rintaperillisten lakiosasuoja, joka rajoittaa testamenttausvaltaa.

Varsin usein  työssämme tulee vastaan testamentteihin liittyviä ongelmatilanteita. Tähän on syynä yleensä se, että testamenttia laadittaessa ei ole osattu ottaa huomioon kaikkia asiaan vaikuttavia seikkoja tai testamenttia ei ole tehty laissa säädytyin vaatimuksin. Testamentinteko vaatiikin tarkkuutta ja kauaskatseisuutta sen laatijalta. Testamentin laadinnassa sinua auttavat perintöoikeudellisiin kysymyksiin perehtyneet asiantuntijamme.