SISÄKKÄISET KUOLINPESÄT JA OSAKKEIDEN HANKINTAMENO

Korkein hallinto-oikeus antoi ratkaisun (KHO:2013:35) asunto-osakkeiden hankintamenon määrittämisestä sisäkkäisten kuolinpesien tilanteessa.

A kuoli joulukuussa 1992. Häneltä jäi oikeudenomistajina kaksi tytärtä B ja C. A:n jälkeen vuonna 1993 toimitetussa perintöverotuksessa hänen kuolinpesänsä varoihin kuuluneiden asunto-osakkeiden arvoksi vahvistettiin 21 000 euroa.

A:n tytär B kuoli toukokuussa 2006. A:n kuolinpesä oli tuolloin edelleen jakamatta. B:ltä jäi oikeudenomistajina tyttäret D ja E. B:n jälkeen vuonna 2006 toimitetussa perintöverotuksessa asunto-osakkeiden osakkeiden arvoksi vahvistettiin 50 000 euroa ja B:n osuudeksi siten 25 000 euroa.

Syyskuussa 2006 A:n jakamattoman kuolinpesän osakkaat C, D ja E myivät kuolinpesään kuuluneet osakkeet 53 000 eurolla.

Omaisuuden luovutuksesta saatu voitto on veronalaista tuloa. Voiton määrä lasketaan siten, että luovutushinnasta vähennetään omaisuuden hankintamenon poistamatta olevan osan ja voiton hankkimisesta olleiden menojen yhteismäärä. Tuloverolain 47.1 §:n mukaan vastikkeetta saadun omaisuuden hankintamenoksi katsotaan perintö- ja lahjaverotuksessa käytetty verotusarvo.

Tapauksessa KHO:2013:35 ongelmana oli se, miten hankintameno määritellään, kun perillinen B oli kuollut ennen kuin perittävän A kuolinpesä on jaettu. Käytetäänkö hankintamenona vuoden 1993 perintöveroarvoa vai vuoden 2006 perintöveroarvoa?

KHO ratkaisi asian siten, että A:n kuolinpesän hankintamenona oli vähennettävä puolet A:n kuoleman jälkeen vuonna 1993 toimitetussa perintöverotuksessa vahvistetusta osakkeiden arvosta, eli 10.500 euroa, sekä puolet B:n kuoleman jälkeen vuonna 2006 toimitetussa perintöverotuksessa vahvistetusta osakkeiden arvosta, eli 25 000 euroa. Asunto-osakkeiden hankintameno oli siis yhteensä 35 500 euroa.

Perusteluinaan KHO lausui, että koska B:n jälkeen toimitetussa perintöverotuksessa on tosiasiassa arvostettu uudelleen puolet A:n kuolinpesään edelleen kuuluvasta omaisuudesta, eli myös kysymyksessä olevista asunto-osakkeista, pitää osakkeiden hankintamenoa määritettäessä huomioida myös B:n jälkeen toimitetussa perintöverotuksessa vahvistettu verotusarvo. Luovutushinnasta voitiin hankintamenon lisäksi vähentää luovutusvoiton hankkimisesta johtuneina menoina huoneiston myynnistä maksettu välityspalkkio.

Lisätietoa perintöverotuksesta ja jäämistösuunnittelusta saat LakiMajakan asiantuntijoilta.